Δ

HD arkitekter Danmark skifter navn

DELTA

A R K I T E K T E R

ARKITEKTUR & UDVIKLING

DELTA Arkitekter beskæftiger sig med udvikling og realisering af projekter indenfor arkitektur og by-planlægning i alle skalaer.

Skyline_Greyscale

Udvikling

grunde, konvertering, lokalplaner

Vi er en stærk samarbejspartner for udviklere, både når det gælder konvertering, lokalplansarbejde, og,-eller nybyggeri. Delta specialiserer sig i projektudvikling, og er med til at finde og identificere muligheder, hvor de endnu ikke er synliggjort. Vi tilbyder derfor en service, som traditionelt er udviklers og får herigennem en grundlæggende forståelse for bygherres ønsker, udfordringer, og behov.

Vi har fokus på reduktion af byggeomkostninger og øget effektivitet i byggeperioden gennem brugen af 3D-projektering.

projekte

..................

udvalgte projekter

Nedenfor ses et bredt udvalg af vores arbejder igennem de seneste år.

r

3D PROJEKTERING

Vi har oparbejdet en arbejdsprocess som gennem brugen af den nyeste bygningsteknologi fastholder en effektiv fremdrift I alle bygeriets faser. Vi burger BIM på ekspertniveau og opererer med en fuldstændig 3D-tankegang I projekteringen.

Dette sker side om side med erkendelsen af, at moderne programvarer aldrig kan erstatte den menneskelige kreativitet og evne til at tænke et projekt ind I en fysisk og historisk kontekst.

Play Video

VÆRDI

om Delta

Delta anvendes i matematikken om en forøgelse af eller en voksende værdi.

Dette passer godt ind I tegnestuens tilgang, hvor vi anser udviklingen af et projekt som et tæt samarbejde mellem arkitekt, bygherre og entreprenør, og har gennem denne filosofi, og sammen med en bred vifte af branchens aktører, opbygget et sundt og tillidsfuldt arbejdsklima.

KONTAKT

Vi tager gerne et møde om dit byggeri eller udvikling af projektgrunde.

Michael Berglund

 

Arkitekt MAA/ Partner                                          

Phone : +45 21208013 

E-Mail : mb@deltaarkitekter.dk

VIRKSOMHEDSINFO                               

DELTA Arkitekter ApS

Rentemestervej 39

2400 Kbh NV

CVR: 36061685

Peter nørøxe

 

Arkitekt MAA/ Partner 

Phone : +45 41100220

Mail : pn@deltaarkitekter.dk

Medlemskab                                               

DELTA Arkitekter ApS  er medlem af Danske Ark

Regnskab/ job

 

E-Mail : regnskab@deltaarkitekter.dk

E-Mail : info@deltaarkitekter.dk

JOB

vi tager gerne imod uopfordrede

ansøgninger på info@deltaarkitekter.dk